Home  

                De geschiedenis van de Maliebaanschool te Utrecht

 De Maliebaan
 
Begin 1600 kwam de stad Utrecht tegemoet aan de wensen van de jeudige studenten van de Utrechtse
 Universiteit om voor hen een Maliebaan aan te leggen in de velden ten oosten van de stad, waar het gelief-
 koosde Maliespel kon worden beoefend. Er werd zelfs voor dit doel een poort en een brug gebouwd.
 Het Maliespel was eigenlijk een voorloper van het hedendaagse golf. Men moest een houten bal in de
 richting van een paal slaan. Men sloeg de bal met een lange stok waar aan de onderzijde een soort hamer
 was bevestigd.

  Hiernaast ziet u een kopergravure door J. van
  Vianen uit 1697. Links is de singel en het
  Maliehuis en het   bolwerk Lepelenburg.
  Rechts bovenaan zie je de   Maliebaan tijdens
  het kolfspel. Het speelveld was  omgeven door
  een lage houten omheining om de bal in het
  spel te houden.
  In 1811 werd de Maliebaan, die doodliep op de
  herberg "Het Boompje" achter de tegenwoordige
  spoorwegovergang, klaargemaakt voor militaire
  oefeningen en tegelijk tot een straat, die overigens
  tot nergens leidde. Langzamerhand werd de
  Maliebaan door de adel en de patriciërs bebouwd.

                                Maliebaan in 1697

 Oprichting en de oorlogsjaren
 
In 1921 is de Maliebaanschool gestart. Ze bestond uit een lagere schoolgedeelte en een U.L.O. De lokatie was
 gelegen tussen de Maliebaan en de huidige Monseigneur van de Weteringstraat. Op 30 oktober 1922 werd het
 gebouw officieel geopend. Het eerste hoofd van de school was de heer van Andel.
                                                                                 
 De school groeide naar een top van ca. 280 leerlingen.
 Het was een school met een duidelijk christelijk karakter
 en  voelde zich sterk verbonden met het Oranje-huis.
 Door het groeiende aantal leerlingen ging men over tot
 uitbreiding van de school. Er werd een verdieping extra 
 op de bestaande school gebouwd.
 In de jaren 30 daalde het aantal leerlingen, omdat de
 minimum  leeftijd voor toelating tot het lagere onderwijs
 werd verhoogd.
 Er werd les gegeven van maandag tot en met zaterdag.
                          
                               Maliebaan in 1900
 

 Naast de gebruikelijke vakken, werd er buiten schooltijd ook Frans gegeven. De leerkrachten uit die tijd waren
 o.a. mej. Eijkman, mej. de Lange, mej. Grondijs en dhr. Mulder.
 Eind jaren '30 was de oorlogsdreiging al aanwezig. De Maliebaanschool is een tijdje ontruimd geweest voor de
 Nederlandsche militairen. Ook werd er met de kinderen geoefend in geval van luchtalarm. Een echte schuilplaats
 was  echter niet voorhanden. In de oorlogsjaren had het onderwijs te kampen met de regeltjes en de bemoeienis
 van de Duitse bezetter. Vooral scholen, die Oranje-gezind waren, hebben dit ondervonden. Toch probeerde men
 de dagelijkse gang naar school en het geven van de lessen voort te zetten.

                                                                                               
  De Maliebaan was tijdens de oorlog het centrum van
  zowel de Duitsers als de NSB. Veel panden waren
  gevorderd, maar desondanks waren er ook mensen
  die op de Maliebaan woonden en actief waren in het
  verzet.
  In 1942 werd de Maliebaanschool door de Duitsers
  gevorderd. En aangezien er geen vervangend gebouw
  ter beschikking werd gesteld, moest het schoolbestuur
  op zoek naar een andere oplossing. Gelukkig kon men
  gedeeltelijk gebruik maken van de faciliteiten van de
  Bloemstraatschool, gelegen even ten zuiden van de
  Burgemeester Reigerstraat. Voor de U.L.O. vond men
  een gebouw aan de Brigittenstraat, nabij de Maliebrug
  aan het begin van de Maliebaan.
                          Maliebaan jaren 30

 
Aan het einde van de oorlogsjaren (hongerwinter 1944/1945) werd er bijna geen les meer gegeven. Een aantal
 leerkrachten was ondergedoken en een groot deel van de leerlingen was overgebracht naar het oosten en noorden
 van Nederland. Leerkrachten die tijdens de oorlog les gaven waren de dames Eijkman, de Lange en de Jager.
 En bij de heren waren dit RijsewijkMulder, Zinkstok, Scherpenzeel, Derksen en Boorsma. Hoofd van de Malie-
 baanschool was destijds de heer Onvlee. Na het vrij geven van de school in 1945, konden de lagere school,
alsmede de U.L.O. weer naar hun oude pand terug keren.


    
Kruising Maliebaan - Burgm. Reigerstraat - Nachtegaalstraat (1939)                   Maliebaan  Aartsbisschoppelijk Paleis (1941)

 Opbouw en veranderingen
 
Langzamerhand begon men weer naar het normale leven terug te keren. In de eerste periode na de oorlog was
 er wel gebrek aan allerlei zaken, zoals brandstof en papier. In deze periode begon het aantal leerlingen weer te
 stijgen, zodat de Maliebaanschool weer vol liep.

 
 
  In 1950 werd een tweede lagere school opgericht, genaamd "Jan
  Willem Gunningschool". Deze school werd gebouwd aan de
  Burgemeester Fockema Andreaelaan.
  Door deze nieuwe school verliet een groot aantal leerlingen de
  Maliebaanschool, waardoor er weer ruimte ontstond. Later werd er
  aan de J.W. Gunningschool ook nog een kleuterschool  toegevoegd.  
 
  Hoofd van het lagere schoolgedeelte werd de heer Zijlstra en bij de
  U.L.O.  werd dit de heer Onvlee. De leerkrachten die in de jaren '50
  aan de Maliebaanschool werkten waren de dames Eijkman, Lancée,
  de Lange
en Wartjes en de heren Derksen en Mulder

  Na de oorlog werden er veel kinderen geboren en deze babyboom
  begon men op de Maliebaanschool te merken. Het aantal leerlingen
  (en ook leerkrachten) groeide sterk.
 
 
              
           J.W. Gunningschool (1965)


  
  Begin jaren 50 stapte de school ook over van
  kolenkachels naar een centrale verwarming.

  De U.L.O. verhuisde aan het eind van de jaren '50
  naar een pand aan de Rubenslaan 91, waardoor de
  gehele Maliebaanschool beschikbaar kwam.
  Later, in 1967, kreeg deze U.L.O.-school de naam
  "Dr. J. de Nooijschool".  
 
  Een verdere verandering op de Maliebaanschool was
  de wijziging naar de vijfdaagse schoolweek in 1964 en
  het volgen van de voorgestelde vakantiespreiding in
  1967. Deze wijzigingen gingen niet vanzelf. Er werd veel
  door het bestuur hierover gesproken. Pas toen het
  openbaar onderwijs overging tot een vijfdaagse werk-
  week, volgde de Maliebaanschool ook maar.

           Onthulling naam U.L.O. aan de Rubenslaan (1967)

 De Maliebaanschool had geen eigen gymlokaal, maar moest men gebruik maken van het gymlokaal aan de Poort-
 straat, van de Rehoboth  Kweekschool aan de Maliebaan 89, later bij de Montessorischool aan de
 M. Weteringstraat en de B.L.O. school aan de Kruisdwarsstraat.

          
  
Enkele activiteiten van de school in de jaren '60 waren
   de schoolreisjes, de sportdagen, de Avondvierdaagse.
   Daarnaast was er natuurlijk de jaarlijks terugkerende
   aubade op het Domplein op Koninginnedag.
 
   De geboorte van prins Willem Alexander op 27 april
   1967, liet de Maliebaanschool niet zo maar aan zich
   voorbij gaan. Er werd een gekostumeerde optocht
   georganiseerd. (zie ook de foto's op onze site)
   
  
Eind jaren '60 gingen op Koninginnedag zelfs enkele
   klassen naar paleis Soestdijk en liepen mee in het
   traditionele bloemendefilé.


          Maliebaan in de jaren '60 (links de schoolingang)
  En wie herinnert zich niet de gezamenlijke Kerst-
  vieringen voor leerlingen en ouders in de
  Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat.
 
  Bij het afscheid van de leerlingen in de zesde klas
  werd vaak een afscheidsavond voor leerlingen en
  ouders georganiseerd.
  Als voorbeeld geef ik het afscheid van klas 6 in 1962.
  Hier werd door de meisjes een kinderoperette
  "Theevisite in het poppenhuis" opgevoerd.
  De jongens zorgden voor het sjouwwerk en de
  versnaperingen. (zie ook de foto's op onze site)

   

             Afscheidsavond klas 6 1962 met mw. Renzema

 
Eén van de markante onderwijzeressen, was mej. Eijkman. Zij heeft heel wat kinderen in haar klas gehad. Zij was
 vanaf het eerste begin (1921), verbonden aan de Maliebaanschool. In 1961 vierde ze haar 40-jarige dienstjubileum
 en in 1966 werd ze 65 jaar en nam afscheid van de school. Zij heeft dus 45 jaar op de Maliebaanschool gewerkt,
 voorwaar een hele prestatie.
 In 1974 nam de heer Zijlstra afscheid van de school. Hij had de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt.
 De heer Zijlstra is 24 jaar lang hoofd geweest van de Maliebaanschool.

  Naast alle standaard vakken, werd er op de Malie-
  baanschool ook handenarbeidlessen gegeven.
  Deze werden door mej. Eijkman gegeven.
  Daarnaast werd er ook nog door haar en de heer
  Zijlstra
Franse les gegeven.
  Begin jaren '70 werd Frans afgeschaft.
 
  Verder werden er muzieklessen gegeven.
  De zang- en blokfluitlessen zijn daarvan de
  belangrijkste voorbeelden. Vanaf 1967 gaf leerkracht
  Rob van 't Woudt
blokfluitles en ook nog judolessen.
  Hij was ook een fervent fotograaf en gaf naast de
  normale lessen ook fotografieles. Eén van zijn
  leerlingen won zelfs een prijs bij een fotowedstrijd.
   
            Spoorwegovergang Maliebaan bij de Oosterspoorweg (1961)

 Rob heeft van 1967 tot 1976 les gegeven aan de Maliebaanschool en is later, met zijn vrouw, een fotografiebedrijf
 in Utrecht begonnen en doet dit nog steeds.  


  In de loop van de jaren '60 is het lagere onderwijs sterk
  veranderd. Denk maar aan de invoering van de Mammoetwet.
  Begin jaren 70 werd er een oudercommissie opgericht.
  In de jaren daarna bleef het onderwijs aan verandering
  onderhevig.

  In de jaren '80 fuseerde de Maliebaanschool met de kleuter-
  school "Oudwijk" aan de Bolstraat. Eerdere pogingen om een
  kleuterschool in de Maliebaanschool op te nemen, waren
  steeds mislukt. 
 
           Kleuterschool "Oudwijk" a/d Bolstraat (1988)


 Kort daarna kwamen ook de plannen op tafel voor een nieuw schoolgebouw aan de Maliebaan. De huidige school
 voldeed niet meer aan de huidige eisen en was onderhevig aan allerlei mankementen. Vooral de lekkage aan het
 dak speelde hierbij parten.
                                                                                                       
 
 De sloop van de oude school en de bouw van de
 nieuwe school ging niet gemakkelijk.  
 
Het terrein van de oude school had maar twee nauwe
 toegangen n.l. naar de Maliebaan en naar de
 Monseigneur v.d. Weteringstraat en dit gaf problemen
 bij de aanvoer van bouwmaterialen.
 Een aantal zaken moesten ter plekke worden
 gefabriceerd. Ook kon een deel van de oude fundatie
 niet worden verwijderd. In verband hiermee, moest het
 nieuwe schoolgebouw op een andere plek worden
 gebouwd.

 Als aandenken aan de oude school, werden een aantal
 tegeltableaus uit het het oude schoolgebouw verwijderd
 en ingelijst in de nieuwe school opgehangen.            
                      Luchtfoto van de Maliebaan in 1980
 
Uiteindelijk werd in 1986 het nieuwe schoolgebouw geopend en bestond nu uit een lagere school en een
kleuterschool. Het nieuwe schoolgebouw heeft binnen veel daglicht, is modern van opzet en niet zo groot als het
oude gebouw.
 

                                            

                                                                                      
          
                 

                                                                                    De huidige Maliebaanschool

 

                                                  
                                                                                   Maliebaan 2005

 Ik hoop dat door het lezen van dit verhaal weer oude herinneringen bij u boven water komen. Ik heb de geschiedenis
 van de school voorzien van enkele foto's uit die tijd, dat spreekt soms meer dan alleen maar een verhaal.
 Het bovenstaande is niet compleet, maar dat was ook niet de bedoeling. Het geeft een algemeen overzicht van het reilen
 en zeilen van de Maliebaanschool vanaf de oprichting tot aan de bouw van de nieuwe school.

 Als u vragen, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u dit via het gastenboek of bij de webmaster melden.

 Home

 Laatst bijgewerkt: 03-12-2008 19:49